johnlishanshan
求助大神
按照书上教程,出现如下错误,john@ubuntu:~$ rosrun rviz rviz -d `rospack find r
johnlishanshan 2017-08-15 11:10